PBB Plaatselijk Belang Bellingwedde


15-05-2012

Thema avond 10 mei 2012: W
et Maatschappelijke Ondersteuning en Nota van Uitgangspunten Bestemmingsplan Buitengebied

Informatie vanuit de fractie n.a.v. de thema avond 10 mei 2012.

WMO.

Dit onderwerp ging over de volgende deel stukken van de WMO:

a. Het financiëel besluit WMO, waarin de kaders zijn gesteld m.b.t. vergoedingen.

b. De beleidsregels t.a.v. de uitvoering van de verordening WMO, waarin de kaders worden gesteld hoe en wat er wordt verstrekt bij één van de negen prestatiegebieden.

Over beide hierboven genoemde stukken heeft de raad niets te zeggen, dit betreft uitvoering en is dan ook voor het college. De raad heeft zijn kaders gesteld in de verordening.

 

De beleidsregels:
Eén van de doelstellingen die door de raad zijn geformuleerd is dat we greep krijgen op de financiën die omgaan in de WMO.
Waarbij de motie van de PBB is aangenomen waarin wel gesteld is dat men rekening moet houden met de financiële positie van mensen die op 110% van de bijstandsnorm zitten.
Hoe dit te realiseren:
Door niet zo maar een beperking te compenseren, maar meer te kijken naar het individu dus maatwerk, wat kan men nog wel en wat moet er dan wel gecompenseerd worden t.a.v. een beperking.
Om ook de naaste omgeving te betrekken bij de beperking die iemand heeft ( familie, mantelzorg, buurtwerk enz.)

Opbouw van het stuk beleidsregels:

1. Hierin worden 8 van de 9 prestatiegebieden benoemd (nr.9 is onder te brengen bij 1 van 8 ) waarbij een definitie van het prestatiegebied wordt gegeven en dat men dit ook gaat evalueren in de loop van de tijd.

Dus is de gestelde definitie ook daadwerkelijk bereikt of is er nog iets anders nodig.

2. Het afwegingskader per prestatiegebied waarin je eigenlijk omschrijft of iemand voldoet aan datgene wat in de afweging staat vermeld.

3. De mogelijkheden die iemand heeft om voor een compensatie in aanmerking te komen, zoals PGB (persoonsgebonden budget), vergoeding in natura, of een financiële tegemoetkoming.

4. Omschrijving van bepalingen m.b.t. te verrichten onderzoeken voor toekenning, adviezen, besluit en terugvordering mogelijkheden.

 

Het financieel besluit:
In dit stuk staat omschreven wat de regels zijn t.a.v. de verstrekking van een compensatie.

Zoals:

 1. Regels over verstrekking in Natura, PGB en de verantwoording hierover.
 2. Regels over de eigen bijdrage en hoe hoog deze zijn.
 3. Regels over de hulp in de huishouding (wat wordt er vergoed en hoeveel)
 4. Regels over een woonvoorziening (b.v. traplift de eigen bijdrage, onderhoud, verkoop huis enz.)
 5. Regels over een vervoersvoorziening ( aantal kilometers, eigen bijdrage, vervoermiddel enz.)
 6. Advies vanaf welk bedrag is er altijd advies inwinning.
 7. Drempel bedrag, in Bellingwedde ligt dit op 500 euro, aanvragen benden dit bedrag moet men zelf betalen, andere gemeentes kiezen ervoor om een lijst openbaar te maken over de dingen die niet worden gecompenseerd (b.v. verhoogde WC bril, of handgrepen )
Hoe nu greep krijgen op de uitgaven:
 1. Door het invoeren van een drempel bedrag op elke aanvraag (500 euro b.v. scootmobiel kost 2000 euro wordt er maar 1500 vergoed)
 2. Het invoeren van een eigen bijdrage op:
  a. Hulp in de huishouding (wat maximaal wettelijk mogelijk is.)
  b. Voorzieningen in bruikleen (wat maximaal wettelijk mogelijk is)
  c. Woonvoorziening (waarin ook staat vermeld voor de hoeveelheid m2 , de terugbetaling bij verkoop woning enz.)
  d.Vervoersvoorziening (een pas 50 euro, een opstaptarief 1,70 en een kilometer tarief 0,20)

  Hoe rekening houden met de onderkant van de samenleving:
 1. Dit dient in het gesprek al duidelijk naar voren te komen, wat en in welke situatie iemand verkeert, wat kunnen de ketenpartners doen ( Lentis, GGZ, kerk, senioren bond (ANBO enz.)
 2. Bouwen op eigen kracht, wat kun je nog wel, wie kan je nog meer helpen ( familie, mantelzorg enz.)
 3. Gebruik maken van de ketenbenadering wat betekent kan het via de AWBZ / Ziektekosten verzekering enz, zodat de gemeente pas op de laatste plaats komt verstrek niet datgene wat je ergens anders kunt krijgen.
 4. Het leveren van maatwerk, waarbij dus ook het inkomen een rol speelt wat getoetst wordt door het CAK. Hiervan is de eigenbijdrage afhankelijk.
 5. Een hardheidsclausule zodat je in schrijnende omstandigheden als gemeente kunt afwijken van het financieel besluit.
 6. Een overgangsregeling waarbij men na 6 maanden pas valt onder de nieuwe regels en waarbij de huishoudelijke hulp pas in 1 april 2013 opnieuw wordt bepaald.

Wat is er nodig:
 1. Een eenduidige communicatie naar de burger over de nieuwe regels.
 2. Een integrale klantbenadering
 3. Effectief en efficiënt doorverwijzen.
 4. Monitoren nieuwe regels bijsturen daar waar nodig.

 

 

Bestemmingsplan Buitengebied Nota van Uitgangspunten.

Jammer genoeg vond ik persoonlijk dat de raad teveel gefocust was op de agrariër, want ook het MKB en de inwoners hebben belang bij een goed bestemmingsplan.

Eigenlijk kan ik niet zoveel vertellen over dit onderdeel van de avond.

Wat in elk geval duidelijk is, is dat de raad nu aan zet is om d.m.v. kaders te stellen het college een richting aan te geven.
Er is iets verteld over het POP en de POV, die boven dit bestemmingsplan staan en dat we als gemeente daarin mogen afwijken, deze afwijking werkt maar één kant op: n.l. strenger zijn dan de gestelde regels die gesteld zijn door de provincie.

In het geheel van de afwegingen voor het stellen van de kaders dient in elk geval het volgende te worden meegenomen:

    1. Basisfuncties van het landschap (natuur, landbouw,water enz.)
    2. De toegevoegde functies (recreatie, industrie enz.)
    3. Dit moet je afwegen op basis van de aanwezige beleidskaders (pop en pov)
    4. Wat dan meetelt is de aanwezige situatie (verleden kun je niet eenvoudig terugdraaien)
    5. De wettelijke regelgeving (b.v. op het gebied van diervriendelijkheid )

 

 

Fractie PBB

Herman Frans
Suzan de Bruin

 

 

 

DISCLAIMER:
U kunt aan deze tekst geen rechten ontlenen.

 

 

 


Ontvang onze gratis nieuwsbrief.

Vul onderstaande gegevens in:


Naam:
E-mail:
 
 

Copyright ©2006 - 2013.
Alle rechten voorbehouden.

Ontwerp en realisatie: Ottens Webdesign